معنی اسم امیر علی

کسی که سرورش حضرت علی است .

ریشه اسم امیر علی

فراوانی اسم امیر علی

در حال حاضر ۴۵۹۶ نفر در گهواره با نام امیر علی ثبت نام شده اند.