معنی اسم بابر

ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک

ریشه اسم بابر

فراوانی اسم بابر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام بابر ثبت نام شده اند.