معنی اسم بابیلان

لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت

ریشه اسم بابیلان

فراوانی اسم بابیلان

تا کنون کسی با نام بابیلان در گهواره ثبت نام نکرده است.