معنی اسم برآلین

نام گیاهی خوشبو است کة مصرف طبی دارد

ریشه اسم برآلین

فراوانی اسم برآلین

تا کنون کسی با نام برآلین در گهواره ثبت نام نکرده است.