معنی اسم براخاص

برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص

ریشه اسم براخاص

فراوانی اسم براخاص

تا کنون کسی با نام براخاص در گهواره ثبت نام نکرده است.