معنی اسم بنن

شاة کوة، جای سخت درکوة

ریشه اسم بنن

فراوانی اسم بنن

تا کنون کسی با نام بنن در گهواره ثبت نام نکرده است.