معنی اسم بوذر

ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)

ریشه اسم بوذر

فراوانی اسم بوذر

تا کنون کسی با نام بوذر در گهواره ثبت نام نکرده است.