معنی اسم بورژک

نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم بورژک

فراوانی اسم بورژک

تا کنون کسی با نام بورژک در گهواره ثبت نام نکرده است.