معنی اسم تلما

امید و آرزو

ریشه اسم تلما

فراوانی اسم تلما

در حال حاضر ۶۰ نفر در گهواره با نام تلما ثبت نام شده اند.