معنی اسم تلما

امید و آرزو

ریشه اسم تلما

فراوانی اسم تلما

در حال حاضر ۴۲ نفر در گهواره با نام تلما ثبت نام شده اند.