معنی اسم جاندخت

دختری که چون جان عزیز است

ریشه اسم جاندخت

فراوانی اسم جاندخت

تا کنون کسی با نام جاندخت در گهواره ثبت نام نکرده است.