معنی اسم جبار

نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد ، دارای سلطه و قدرت

ریشه اسم جبار

فراوانی اسم جبار

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام جبار ثبت نام شده اند.