معنی اسم جرجیس

نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

ریشه اسم جرجیس

فراوانی اسم جرجیس

تا کنون کسی با نام جرجیس در گهواره ثبت نام نکرده است.