معنی اسم جمشید

جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی

ریشه اسم جمشید

فراوانی اسم جمشید

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام جمشید ثبت نام شده اند.