معنی اسم جندل

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم جندل

فراوانی اسم جندل

تا کنون کسی با نام جندل در گهواره ثبت نام نکرده است.