معنی اسم خالق

به وجود آورنده، پدیدآورنده ، از نامهای خداوند

ریشه اسم خالق

فراوانی اسم خالق

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خالق ثبت نام شده اند.