معنی اسم ختن

نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است

ریشه اسم ختن

فراوانی اسم ختن

تا کنون کسی با نام ختن در گهواره ثبت نام نکرده است.