معنی اسم دادعلی

داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و دادی چون علی(ع) دارد

ریشه اسم دادعلی

فراوانی اسم دادعلی

تا کنون کسی با نام دادعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.