معنی اسم رادبه

مرکب از راد( بخشنده یا خردمند + به ( خوبتر، بهتر)

ریشه اسم رادبه

فراوانی اسم رادبه

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام رادبه ثبت نام شده اند.