معنی اسم رزاق

روزی دهنده ، از نامهای خداوند

ریشه اسم رزاق

فراوانی اسم رزاق

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام رزاق ثبت نام شده اند.