معنی اسم زال

پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم زال

فراوانی اسم زال

تا کنون کسی با نام زال در گهواره ثبت نام نکرده است.