معنی اسم سارای

ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (ماه)

ریشه اسم سارای

فراوانی اسم سارای

در حال حاضر ۲۷ نفر در گهواره با نام سارای ثبت نام شده اند.