معنی اسم شابرزین

شاه برزین

ریشه اسم شابرزین

فراوانی اسم شابرزین

تا کنون کسی با نام شابرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.