معنی اسم شالیزار

برنجزار

ریشه اسم شالیزار

فراوانی اسم شالیزار

تا کنون کسی با نام شالیزار در گهواره ثبت نام نکرده است.