معنی اسم شراکیم

نام یکی از سپهبدان مازندران

ریشه اسم شراکیم

فراوانی اسم شراکیم

تا کنون کسی با نام شراکیم در گهواره ثبت نام نکرده است.