معنی اسم ضیافت

مهمانی

ریشه اسم ضیافت

فراوانی اسم ضیافت

تا کنون کسی با نام ضیافت در گهواره ثبت نام نکرده است.