معنی اسم طایر

پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان

ریشه اسم طایر

فراوانی اسم طایر

تا کنون کسی با نام طایر در گهواره ثبت نام نکرده است.