معنی اسم عزت السادات

آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است

ریشه اسم عزت السادات

فراوانی اسم عزت السادات

تا کنون کسی با نام عزت السادات در گهواره ثبت نام نکرده است.