معنی اسم عزت الملوک

آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است

ریشه اسم عزت الملوک

فراوانی اسم عزت الملوک

تا کنون کسی با نام عزت الملوک در گهواره ثبت نام نکرده است.