معنی اسم غاتفر

از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه

ریشه اسم غاتفر

فراوانی اسم غاتفر

تا کنون کسی با نام غاتفر در گهواره ثبت نام نکرده است.