معنی اسم فانیذ

قند، شکر

ریشه اسم فانیذ

فراوانی اسم فانیذ

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام فانیذ ثبت نام شده اند.