معنی اسم فرجاد

فاضل و دانشمند

ریشه اسم فرجاد

فراوانی اسم فرجاد

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فرجاد ثبت نام شده اند.