معنی اسم لبیب

عاقل، خردمند

ریشه اسم لبیب

فراوانی اسم لبیب

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لبیب ثبت نام شده اند.