معنی اسم لهاک

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی

ریشه اسم لهاک

فراوانی اسم لهاک

تا کنون کسی با نام لهاک در گهواره ثبت نام نکرده است.