معنی اسم ماجد

دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند

ریشه اسم ماجد

فراوانی اسم ماجد

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام ماجد ثبت نام شده اند.