معنی اسم مامک

مادر،خطاب محبت آمیز به فرزند دختر

ریشه اسم مامک

فراوانی اسم مامک

تا کنون کسی با نام مامک در گهواره ثبت نام نکرده است.