معنی اسم ماه به

بهتر از ماه

ریشه اسم ماه به

فراوانی اسم ماه به

تا کنون کسی با نام ماه به در گهواره ثبت نام نکرده است.