معنی اسم مقصوده

مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور،مطلوب و مورد نظر

ریشه اسم مقصوده

فراوانی اسم مقصوده

تا کنون کسی با نام مقصوده در گهواره ثبت نام نکرده است.