معنی اسم هوتس

به ضم ت ، آتوسا،نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی ،همسر داریوش و مادر خشایارشا

ریشه اسم هوتس

فراوانی اسم هوتس

تا کنون کسی با نام هوتس در گهواره ثبت نام نکرده است.