معنی اسم هورمزد

هرمز

ریشه اسم هورمزد

فراوانی اسم هورمزد

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام هورمزد ثبت نام شده اند.