معنی اسم هورچهر

آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد

ریشه اسم هورچهر

فراوانی اسم هورچهر

تا کنون کسی با نام هورچهر در گهواره ثبت نام نکرده است.