معنی اسم هیرود

نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم هیرود

فراوانی اسم هیرود

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام هیرود ثبت نام شده اند.