معنی اسم ورتا

گل، هم ریشه با

ریشه اسم ورتا

فراوانی اسم ورتا

تا کنون کسی با نام ورتا در گهواره ثبت نام نکرده است.