معنی اسم ورقا

کبوتر،نام درختی کوچک و معروف

ریشه اسم ورقا

فراوانی اسم ورقا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام ورقا ثبت نام شده اند.