معنی اسم پارلار

درخشان ، منور ، پخش کننده نور

ریشه اسم پارلار

فراوانی اسم پارلار

تا کنون کسی با نام پارلار در گهواره ثبت نام نکرده است.