معنی اسم پالیز

باغ

ریشه اسم پالیز

فراوانی اسم پالیز

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام پالیز ثبت نام شده اند.