معنی اسم پرگام

نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان

ریشه اسم پرگام

فراوانی اسم پرگام

تا کنون کسی با نام پرگام در گهواره ثبت نام نکرده است.