معنی اسم پرگشا

پرگشاينده، پرواز کننده

ریشه اسم پرگشا

فراوانی اسم پرگشا

تا کنون کسی با نام پرگشا در گهواره ثبت نام نکرده است.