معنی اسم پرینوش

دارای نامی زیبا

ریشه اسم پرینوش

فراوانی اسم پرینوش

تا کنون کسی با نام پرینوش در گهواره ثبت نام نکرده است.