معنی اسم پیلسم

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران فرزند ویسه در زمان افراسیاب

ریشه اسم پیلسم

فراوانی اسم پیلسم

تا کنون کسی با نام پیلسم در گهواره ثبت نام نکرده است.