معنی اسم چالی

پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن

ریشه اسم چالی

فراوانی اسم چالی

تا کنون کسی با نام چالی در گهواره ثبت نام نکرده است.